Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.


Definities

 1. Voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen Ondernemer en Consument.
 2. Ondernemer: leverancier.
 3. Consument: wederpartij van Ondernemer.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot koop en verkoop van Producten.


Identiteit van de ondernemer

Naam:                                      Vitaalia
Vestigingsadres:                     Cas Oorthuyskade 106, 1087 BB Amsterdam
E-Mail:                                      info@vitaalia.nl

KvK-nummer:                           78055911 te Amsterdam
BTW-identificatienummer:     NL003278506B46


Algemeen 

 1. Ondernemer levert uitsluitend aan Consumenten die ouder zijn dan 16 jaar. Bij het akkoord gaan met deze algemene leveringsvoorwaarden, bij het plaatsen van een bestelling en het verrichten van een betaling, wordt bevestigd dat men ouder is dan 16 jaar.
 2. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Ondernemer inzake de verkoop en levering van Producten door Ondernemer.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee schriftelijk is ingestemd.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Leveringsvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Aanbod

 1. Ieder aanbod van Ondernemer, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Bevat het aanbod geen geldigheidstermijn, dan is het aanbod vrijblijvend.
 2. Bij een vrijblijvend aanbod heeft Ondernemer het recht dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, is Ondernemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ondernemer hiermee schriftelijk instemt.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Betaling

 1. Betaling is op basis van de prijzen die geldig zijn op de dag van bestelling.
 2. Verzendkosten en gratis verzending zijn duidelijk op de website vermeld.
 3. Betaling geschiedt altijd direct online.


Leveringen

 1. Levertijden van Producten die niet op voorraad zijn, kunnen slechts bij benadering worden opgegeven.
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen de Producten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien Ondernemer niet binnen de overeengekomen leveringstermijn kan leveren, wordt Consument hiervan met bekwame spoed op de hoogte gesteld met vermelding van de te verwachten leveringsdatum/leveringsdata. Consument kan hieraan geen recht van schadevergoeding in welke vorm dan ook ontlenen of tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan.
 4. Bestellingen kunnen in delen afgeleverd en gefactureerd worden. Iedere deellevering wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.
 5. Ondernemer zal de Producten zodanig verpakken en/of beveiligen dat deze Producten bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken en kunnen worden afgeleverd.
 6. Alle gegevens die van belang zijn voor de aflevering van de producten zullen door Consument op diens kosten aan Ondernemer worden verstrekt. Consument staat ervoor in dat deze gegevens volledig en juist zijn. Bij schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van deze gegevens is Ondernemer niet aansprakelijk.


Exportverbod
Het is Consument niet toegestaan de Producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te exporteren.

 

Herroepingsrecht voor eindverbruikers 

 1. U heeft het recht om het contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de (laatste) goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring per e-mail (of per brief). De herroeping moet worden gericht aan:

Vitaalia

Cas Oorthuyskade 106

1087 BB Amsterdam

E-Mail: info@vitaalia.com

U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

 1. Gevolgen van herroeping
  Indien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terugbetaald vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen.

Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen enkel geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons geïnformeerd heeft over de herroeping van dit contract, aan ons terugsturen of overleveren. De deadline is gehaald als u de goederen voor de deadline van twee weken terugstuurt. U draagt de directe kosten voor de terugzending van de goederen.

 1. Uitsluiting herroepingsrecht
  Het herroepingsrecht bestaat niet voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of die duidelijk op de persoonlijke behoeften zijn toegesneden (maatwerk).

 1. Voorbeeld herroepingsformulier

Aan
Vitaalia

Cas Oorthuyskade 106

1087 BB Amsterdam

E-Mail: info@vitaalia.com

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede, dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van hierna vermelde producten herroep/herroepen*:

Productnaam:             __________________________________________

Ordernummer:             __________________________________________

Besteld op:                  ___________________________________________

Ontvangen op:            ___________________________________________

Naam en adres consument(en):

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Plaats, datum:             ______________________________________________

Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):


Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Ondernemer gegeven garanties of gegarandeerde resultaten, aanvaardt Ondernemer geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien Ondernemer aansprakelijk is voor door Consument geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Ondernemer altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de bestelling waarbij de schade is ontstaan.
 4. Ondernemer is nimmer schadeplichtig tegenover derden.
 5. Ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan:
  a) door ondeskundig gebruik, oneigenlijk gebruik of gebruik van het product in strijd met de bestemming daarvan;
  b) door gebruik van het product in strijd met door of namens Ondernemer of de instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
  c) door ondeskundige bewaring (opslag) van de Producten
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Ondernemer of het leidinggevend personeel.
 7. Te late aflevering door vervoersdiensten is voor risico van Consument.
 8. Het weigeren in ontvangst te nemen van een geplaatste bestelling bij aanbieding of het niet afhalen van een bestelling na kennisgeving van de besteldienst, schort betalingsverplichting niet op.


Overmacht

 1. Ingeval nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is en dit te wijten is aan een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Ondernemer en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Ondernemer, dan is Ondernemer gerechtigd de nakoming voor een door hem te bepalen termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, oorlog, oproer, handelsembargo, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Ondernemer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Toepasselijk recht, geschillen, acceptatievoorwaarden

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Door plaatsing van een bestelling verklaart Consument zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Ondernemer is gevestigd. Consument is eveneens bevoegd om het geschil voor de leggen aan de bevoegde rechter in zijn eigen vestigingsplaats.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Ook maken we gebruik van Google Analytics. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen of gedeeld met derden.